Εθνικές μειονότητες στην Τσεχία. Η περίπτωση των Ρομά

Μαρία Βλαχάδη, Λέκτορας Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Κρήτης – Jakub Stojan Erasmus St., Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Κρήτης


Η εµφάνιση µειονοτήτων µε ένα µεγάλο αριθµό πληθυσµού και το υψηλό επίπεδο αποσταθεροποίησης σε εθνικό επίπεδο, χαρακτηρίστηκαν ως βασικά στοιχεία τα οποία ανέδειξαν µία τελείως καινούρια Ευρωπαϊκή εικόνα. Μέσα από αυτό προέκυψε ένα νέο µοντέλο διεθνικής επικοινωνίας, συνύπαρξης «πλάι-πλάι» διαφορετικών εθνικοτήτων. Είναι γεγονός ότι ο πολιτισµικός πλουραλισµός αποτελεί σύγχρονη κοινωνική τάση. Αυτό το φαινόµενο οφείλεται στην αδιαµφισβήτητη αύξηση των µεταναστών τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά ταυτόχρονα στηρίζει, ενισχύει και διαµορφώνει την ιδεολογία του πολυπολιτισµού στην κοινωνία του σήµερα. Η βασική ιδέα του πολυπολιτισµού, προϋποθέτει το σεβασµό στην πολιτισµική διαφορετικότητα-ετερότητα µε έναν τέτοιο τρόπο που, αν και δε βρίσκει την κοινωνία µας ακόµα απόλυτα έτοιµη, προετοιµάζεται και κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Με βάση τα παραπάνω, βασικό αντικείµενο της συγκεκριµένης εργασίας αποτελούν οι εθνικές µειονότητες που ζουν στην Τσεχία Ως µελέτη περίπτωσης επιλέγεται η µειονότητα των Ροµά, καθώς αποτελεί την πλέον βασική µειονότητα στην κοινωνία της Τσεχίας. Η έρευνα επικεντρώνεται στα τελευταία εκατό χρόνια και στο ζήτηµα της µετανάστευσης και της πολιτικής ασύλου. Η προσφορά της συγκεκριµένης εργασίας έγγειται στο γεγονός ότι καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση των µειονοτικών οµάδων στην Τσεχία από το 1928 µέχρι σήµερα. Η καταγραφή αφορά στο επίπεδο σχέσεων και συνύπαρξης µεταξύ των γηγενών και των µειονοτήτων. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις συνθήκες και συνήθειες ζωής των Ροµά και στα σπουδαιότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην κοινωνία της Τσεχίας. Ένα από τα συµπεράσµατα της εργασίας αναφέρεται στο γεγονός ότι η κοινωνία της Τσεχίας, αποτελούµενη από τόσο διαφορετικές εθνικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισµικές οµάδες, έχει περάσει κατά τη διάρκεια του 20ού αι. µέσα από κρίσιµες αλλαγές, οι οποίες έχουν επηρεάσει τη µορφή και εξέλιξή της. Όµως ακόµη και σήµερα η συνύπαρξη των διαφορετικών εθνοτήτων και πολιτισµών δεν χαρακτηρίζεται πάντοτε ως οµαλή.

Post a comment

Book your tickets