Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τον πολιτισμό στα πλαίσια του στόχου “Ευρώπη 2020”

Παναγιώτης Αλ. Παταργιάς, ∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου


Το 2020 αποτελεί χρονολογία στόχο της Ε.Ε. – 27 για την έξυπνη – βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας που ξεκίνησε το 2000, µε αρχικό ορίζοντα το 2010. Η οικονοµική κρίση που χτύπησε την Ευρώπη το 2008 οδήγησε στη µετατόπιση του χρονικού ορίζοντα, ύστερα βέβαια από σηµαντική επικαιροποίηση στρατηγικών και στόχων. Στην κατεύθυνση αυτή ο πολιτισµός στο σύνολό του και ειδικότερα οι πολιτισµικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες, καλούνται να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των δράσεων της ευρωπαϊκής στρατηγικής, συµβάλλοντας στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής των λαών της Ευρώπης, στην ποιοτική και οικονοµική αναβάθµιση του τουρισµού, στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτό ο πολιτισµός συνεισφέρει πολύτιµες υπηρεσίες στην επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης σε επίπεδο τοπικό – περιφερειακό – εθνικό – ευρωπαϊκό. Παράλληλα συµβάλλει στην πολιτισµική αναβάθµιση των λαών της Ευρώπης, στην διαµόρφωση µιας ενιαίας πολιτισµικής κληρονοµιάς, µέσα από την πολυµορφία των ευρωπαϊκών ιδιαιτεροτήτων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της καινοτοµίας και τεχνολογίας, βασικών στοιχείων για την πανευρωπαϊκή κινητικότητα των πολιτισµικών αγαθών.

Post a comment

Book your tickets