Ιστορικές πόλεις και οικισμοί: Ολοκληρωμένη προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη

Ελένη Μαΐστρου Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π


Οι ιστορικές πόλεις και οικισµοί του ελληνικού χώρου εµπεριέχουν σηµαντικές πολιτιστικές αξίες που έχουν διαµορφωθεί µέσα στο χρόνο και σηµατοδοτούν τη φυσιογνωµία τους. Το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον τους ως αδιαίρετο σύνολο, αποτελεί την κύρια πολιτιστική τους κληρονοµιά και παράλληλα σηµαντικό οικονοµικό πόρο. Συχνά όµως η κληρονοµιά αυτή καταστρέφεται µέσα από µία διαδικασία κακώς εννοούµενης «ανάπτυξης» η οποία συνήθως υλοποιείται µε κατεδάφιση των ιστορικών κελυφών, µε τις χωρίς σχεδιασµό επεκτάσεις τους και µε την τάση υπερεκµετάλλευσης των ιδιοκτησιών που εκφράζεται µε τη νέα δόµηση και µε επεµβάσεις που αλλοιώνουν τα ιστορικά κελύφη.
Οι παραπάνω πρακτικές που συχνά απαντώνται, δυστυχώς, στον ελληνικό χώρο είναι τελείως αντίθετες µε τις αρχές τις βιώσιµης ανάπτυξης, µε τις σύγχρονες αρχές της επιστήµης της πολεοδοµίας και µε τις αρχές της προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς της πόλης όπως αυτές έχουν καταγραφεί µέσα από διακηρύξεις και «χάρτες» των διεθνών οργανισµών του Icomos, της Unesco και του Συµβουλίου της Ευρώπης. Σύµφωνα µε τις παραπάνω αρχές οι στόχοι ανάπτυξης και οι στόχοι της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να προωθούνται άµεσα συσχετισµένοι µέσα από τον χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό που οφείλει να προτείνει ένα συνδυασµένο πλαίσιο κανόνων και ρυθµίσεων προστασίας και ανάπτυξης, καθώς και ένα συνολικό πρόγραµµα εφαρµογής και σχέδιο διαχείρισης της εξέλιξης.

Post a comment

Book your tickets