Παραδοσιακά -χρηστικά μονοπάτια ως πολιτιστικές διαδρομές. Η περίπτωση της Ικαρίας στην Ελλάδα

Αγησίλαος Οικονόμου, Διδάκτωρ Ε.Μ.Π., Περιβαλλοντολόγος – Νικόλαος Ζηκίδης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π


Η παρούσα εργασία διερευνά τη δυνατότητα χαρακτηρισμού και χρήσης παραδοσιακών χρηστικών μονοπατιών ως πολιτιστικές διαδρομές. Ως μελέτη περίπτωσης επελέγη ένα συγκεκριμένο μονοπάτι στο νησί της Ικαρίας στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο μονοπάτι είναι ένας μόνο μικρός βρόγχος από το σύνολο του δικτύου των μονοπατιών του νησιού. Εντούτοις, όπως απέδειξε η έρευνα, τόσο το πλήθος όσο και η ποιότητα των πληροφοριών και των εμπειριών που προσφέρει είναι αποκαλυπτική, καθώς παρουσιάζει ποικιλία στοιχείων αρχιτεκτονικού, λαογραφικού, ιστορικού, αλλά και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας είναι η επιτόπια καταγραφή και παρατήρηση και οι συνεντεύξεις με κατοίκους της περιοχής. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν καταγράφηκαν σε χάρτες και αναλύθηκαν από τους ερευνητές. Η αρχική υπόθεση εργασίας είναι ότι τα μονοπάτια ως στοιχεία του πολιτισμού ενός τόπου υποστηρίζουν την οργανική σύνδεση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με το φυσικό, αποτελούν ιστορικά αρχιτεκτονικά γεγονότα και συνεπώς χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και αξιοποίησης. Τα συμπεράσματα της έρευνας επαλήθευσαν την αρχική υπόθεση και οδήγησαν σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για διατήρηση και ανάδειξη των μονοπατιών. Τα συμπεράσματα συσχετίστηκαν με την ιδέα των πολιτιστικών διαδρομών ως μέτρο αξιοποίησής τους στο πλαίσιο μιας αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

Post a comment

Book your tickets