ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 3-5-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ της 09-04-2022

Σήμερα το Σάββατο 09 Απριλίου 2022, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου Παύλου
Χατζηγρηγορίου, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Σύρου:
Παρόντα μέλη: Χατζηγρηγορίου Παύλος, Δανάη Στεφάνου, Βασιλαρά Αρχοντούλα, Μωραΐτης Κώστας,

Ελένη Λινάκη, Ιωάννης Κοτσώνης

Απόντα μέλη: Βακόνδιος Πέτρος,
Το ΔΣ σε νόμιμη απαρτία ασχολήθηκε με τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1. Ενημέρωση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο
2. Προκήρυξη εκλογών
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Διαπιστωθείσης της απαρτίας αποφασίστηκε η προκήρυξη εκλογών για νέο Δ.Σ. του Ινστιτούτου
a. Διαδικτυακές εκλογές, την Τρίτη 03 Μαΐου 2022. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικώς
τακτοποιημένα μέλη, για αυτό και παρακαλείται ο Π. Βακόνδιος να ενημερώσει τα μέλη για τυχόν
οφειλές. Η ολοήμερη ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά με αποστολή mail στο
syrosinstitute.vote@gmail.com
b. Έως την Κυριακή 1 Μαΐου, μπορούν να γίνουν οι δηλώσεις συμμετοχής υποψηφιοτήτων
c. Την ημέρα των εκλογών (03-05-2022) θα γίνει και η ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του
Ινστιτούτου
d. Η εφορευτική επιτροπή θα αποτελείται από τους εξής: Ιωσήφ Στεφάνου, Ευαγγελία Σακελλαρίου,
Ελένη Χατζηγρηγορίου.
e. Οικονομικό έλεγχο των πεπραγμένων του απελθόντος Δ.Σ αναλαμβάνει η Βασιλεία Στεφάνου

Μετά την λήξη της Συνεδρίασης υπέγραψαν όλα τα μετέχοντα μέλη του ΔΣ.

Book your tickets